MLA Network Partner
City Sound
Yes
No
No
Yes
No
City Sound
N. Novgorod
Nizhnevolzhskaya-Str
1 "V"
Russia
Alexander Kosarev
+7 (831) 278-92-84
citysound.ru/
...

Additional Details

Dmitry Zhuralvev
124284
Begovaya str, 15
Moscow, Russia

Te: +7 495 5076121

MLA Members Login

By invitation from Martin Audio


MLA® - MULTI-CELLULAR LOUDSPEAKER ARRAY